สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 

อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี


...รายชื่อสมาชิก...

ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 

นางสุมิตรา หล่อทอง

รองประธานสภา
‌องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

นางสาวเหมรัตน์ พานเจริญ

ส.อบต.หมู่ที่ 1

หมู่ที่ 1 บ้านหนองปรือ
นายคมสัน ตันประทุมวงษ์

ส.อบต.หมู่ที่ 2

หมู่ที่ 2 บ้านหนองไม้เอื้อย
นางสาวประจบ บำรุงเขต

ส.อบต.หมู่ที่ 3

หมู่ที่ 3 บ้านหนองขอน
นายกีรติกร ตากุล

ส.อบต.หมู่ที่ 4

หมู่ที่ 4 บ้านหนองสาหร่าย
‌‌นางสาวเหมรัตน์ พานเจริญ

ส.อบต.หมู่ที่ 5

หมู่ที่ 5 บ้านโป่งช้าง
นายโสม อินทรกุล

ส.อบต.หมู่ที่ 6

หมู่ที่ 6 บ้านกระพร้อยสองข้าม
นายสมชาย อ่อนจันทร์

ส.อบต.หมู่ที่ 7

หมู่ที่ 7 บ้านวังยาง
นางนิชย์ เที่ยงธรรม

ส.อบต.หมู่ที่ 8

หมู่ที่ 8 บ้านวังแย้
นางสุมิตรา หล่อทอง

ส.อบต.หมู่ที่ 9

หมู่ที่ 9 บ้านหนองมะค่า
นายเชษฐ์ โตลูกสม

ส.อบต.หมู่ที่ 10

หมู่ที่ 10 บ้านเขามุสิ
นายเฉลิมพร ดีเสือ

ส.อบต.หมู่ที่ 11

หมู่ที่ 11 บ้านหนองใหญ่
นายธานี  ดาปาน

ส.อบต.หมู่ที่ 12

หมู่ที่ 12 บ้านหนองหูช้าง
นางสาลี แซ่เตียว

ส.อบต.หมู่ที่ 13

หมู่ที่ 13 บ้านห้วยใหญ่
นายสุจิตร เชิงไพร

ส.อบต.หมู่ที่ 14

หมู่ที่ 14 บ้านหนองตาเดช
นายชลอ แก้วบัวดี

ส.อบต.หมู่ที่ 15

หมู่ที่ 15 บ้านเขาสน
นายดำหริ อ่อนบัว

ส.อบต.หมู่ที่ 16

หมู่ที่ 16 บ้านหนองไม้แดง
นายสรวิชญ์ อินทรโชติ

ส.อบต.หมู่ที่ 17

หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งโป่ง
นายดวง อ่อนเบา

ส.อบต.หมู่ที่ 18

หมู่ที่ 18 บ้านหนองไม้แก่น
‌นายนพดล บุญช้อน

ส.อบต.หมู่ที่ 19

หมู่ที่ 19 บ้านห้วยผาก
นายณัฎฐจักร ตันตระสุขถาวร

ส.อบต.หมู่ที่ 20

หมู่ที่ 20 บ้านเขาวงษ์ทรัพย์
‌นางสาคร นวลศรี

ส.อบต.หมู่ที่ 21

หมู่ที่ 21 บ้านหนองรัง
‌นายเฉลิม กิ่งแก้ว

ส.อบต.หมู่ที่ 22

หมู่ที่ 22 บ้านประชาสุข
‌นายสมหวัง หมื่นสวัสดิ์