ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

 *** กรุณากดเลือกเปิดหน้าเมนูที่ "แถบเมนูด้านล่างนี้" เพื่อเข้าสู่หน้าทำเนียบบุคลากรของแต่ละ สำนัก/กอง/หน่วยงาน ***


‌องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

‌มีส่วนงานย่อย (สำนัก/กอง/หน่วยงาน ) ด้วยกันทั้งหมด 6 หน่วยงาน


 ประกอบด้วย ‌

‌‌1.สำนักปลัด ‌‌
‌2.กองคลัง ‌ 
‌‌3.กองช่าง ‌ ‌
‌4.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ‌ 
‌‌5.กองสวัสดิการสังคม ‌
6.หน่วยตรวจสอบภายใน

    *** กรุณากดเลือกเปิดหน้าเมนู เพื่อเข้าสู่หน้าทำเนียบบุคลากรของแต่ละ สำนัก/กอง/หน่วยงาน     


‌บุคลากรสำนักปลัด

ช่องทางการติดต่อ : 034-919-815


‌บุคลากรกองคลัง

ช่องทางการติดต่อ : 034-919-813


‌บุคลากรกองช่าง

ช่องทางการติดต่อ : 034-919-812


‌‌บุคลากรกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ช่องทางการติดต่อ : -

‌‌
บุคลากรกองสวัสดิการและสังคม

ช่องทางการติดต่อ : 034-919-812


บุคลากรหน่วยตรวจสอบภายใน

    *** กรุณากดเลือกเปิดหน้าเมนูเพื่อเข้าสู่หน้าทำเนียบบุคลากรของแต่ละ สำนัก/กอง/หน่วยงาน