ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (1 ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง 30 มีนาคม พ.ศ.2565)

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณพ.ศ.2565.pdf

ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน รอบ 6 เดือน ปี 2564

รอบ 6 เดือน ปี 2564.pdf