หน่วยตรวจสอบภายใน


                                                                                         แผนการตรวจสอบประจำปี     

                                                                                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565.pdf

                                                                                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

                                                                                                 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563


                                                                                          รายงานผลการตรวจสอบประจำปี 

                                                                                      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  


ข้อตกลงปฏิบัติราชการ

สำนักงานปลัด 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2563

ข้อตกลงการปฏบัติราชการ ปี 2562 

กองคลัง 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2563

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2562 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 256

กองช่าง 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2563

 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2562

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 256

กองสวัสดิการสังคม 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2563 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2562 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 256

กองการศึกษา ศาสนาและวัมนธรรม 

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2563

 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 2562

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ปี 256
1 2 3 4 5 6 7 8