หน่วยตรวจสอบภายใน      

                                       กฎบัตร

                         กฎบัตร (ฉบับใหม่)

                                                            กรอบคุณธรรม

                                                                 กรอบคุณธรรม (ฉบับใหม่)

                                                            แผนการตรวจสอบระยะยาว       

                                                                                แผนการตรวจสอบประจำปี 2563-2565

                                                            แผนการตรวจสอบประจำปี        

                                                                                แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                                                                                แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                                           รายงานผลการตรวจสอบภายใน    

                                                                              สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2565

                                                                                สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2564

                                                                                สรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปี พ.ศ.2563

                                                              ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ       

                                                                               ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565

                                                                                #แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                                                         นโยบายและขั้นตอนตามกระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

                                                        แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยง