☎-----แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)-----☎

 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570.pdf 

  📖 -> แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับ เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง  <- 📖

🔖 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) ประจำปี พ.ศ.2565.pdf

 🔖🔖 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf------->แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) <-------