ประชาสัมพันธ์การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี

 

เพื่อความร่วมมือทางวิชาการในการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ การระงับข้อพิพาท ส่งเสริม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทในรูปแบบต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายแก่ประชาชนและสำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดส่งระเบียบ ข้อกำหนด และแนวทางการดำเนินการเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีข้อพิพาทสามารถยื่นคำร้อง ขอให้ศาลไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องได่้ โดยไม่ต้องนำคดีร้องต่อศาลและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ 

เอกสารที่ส่งมาด้วย 

1. พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 32) 

2. ข้อกำหนดประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง พ.ศ. 2563 

3. ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง ตามประมวลกฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 20 ตรี 


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment