สิทธิของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

 

ด้วยจังหวัดกาญจนบุรีแจ้งว่า กระทรวงยุติธรรม ขอให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสียหายและจำเลยทราบถึงสิทธิตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาได้ ดังนี้ 

1. กรณีผู้เสียหายสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และสถานนีตำรวจทุกแห่งทั่วประเทศ 

2. กรณีจำเลย สามารถยื่นคำขอรับค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมทั้ง 76 จังหวัด เรือนจำ ทัณฑสถานทุกแห่ง และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนทุกแห่งทั่วประเทศ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 หรือ www.rlpd.go.th  

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment