ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม

 

ดูรายละเอียดกองทุนยุติธรรมได้ที่ ------>  https://jfo.moj.go.th/page/home.php  

ด้วยกองทุนยุติธรรม ได้มีพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2559 ประกอบด้วย 4 ภารกิจ ดังนี้ 

1. การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี เช่น ค่าจ้างทนายความ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าตรวจพิสูจน์ ค่าวัสดุ อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน ค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการสอบแนวเขตรางวัดที่ดิน ภาพถ่ายทางอากาศ ค่ารถโดยสารประจำทาง ค่าเช้าที่พัก 

2. การขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งกองทุนยุติธรรมให้ความช่วยเหลือตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นอัยการ และในชั้นศาล โดยกองทุนยุติธรรม จะเป็นนายประกันดำเนินการประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย 

3. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน อาทิ ผู้เสียหายจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฏหมาย บุคคลที่ถูกลูกหลง การถูกกักขังเกินคำพิพากษา การคำนวณวันต้องขังผิดพลาด จำเลยที่ถูกขังระหว่างสอบสวนและศาลพิพากษายกฟ้องเชื่อว่ามิได้เป็นผู้กระทำความผิด หรือ การจับผิดตัว เป็นต้น 

4. การให้ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการให้ความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment