วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 


คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 

ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2565


คำแถลงนโยบาย พ.ศ.2565.pdf

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  (Vision)

"...รุ่งโรจน์ดุจแสงสุริยัน สืบสานประเพณีท้องถิ่น 

มั่นคงดุจขุนเขา ดงปรือพลิ้วไสวในหนองน้ำ..."
 

 พันธกิจ  (Mission)

๑) พัฒนาระบบบริการสาธารณะ การคมนาคม และบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ

๒) ส่งเสริมเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน

๓) ส่งเสริมประชาธิปไตย ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และรักษาความสงบเรียบร้อย 

๔) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๕) ส่งเสริมสนับสนุน บำรุง รักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสืบสานรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วม 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Target) 

๑) เพื่อให้ประชาชนได้มีเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำที่มีความสะดวก รวดเร็ว 

๒) เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ทางสังคมและมีความปลอดภัย เป็นเมืองที่น่าอยู่โดยเฉพาะเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และประชาชนที่ทุกข์ยากเดือดร้อน 

๓) เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ประชุม มีสิ่งป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๔) เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความอุดมสมบูรณ์ ปราศจากมลภาวะ และมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนมากขึ้น 

๕) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การรักษาจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

๖) พัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน