การนับถือศาสนา 

ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และมีสัญชาติไทย 

มีจำนวนวัด ๒๐ แห่ง ได้แก่ 

๑. วัดหนองจอก (หมู่ที่ ๑)   ๒. วัดหนองไม้เอื้อย (หมู่ที่ ๒) ๓. วัดหนองขอน (หมู่ที่ ๓)  ๔. วัดหนองสาหร่าย (หมู่ที่ ๔) ๕. วัดสันติวนาราม (หมู่ที่ ๕) 

๖. วัดนันทวันมิตรเจริญ (หมู่ที่๕) ๗. วัดราษฎรเจริญธรรม (หมู่ที่ ๖) ๘. วัดรัตนมงคล (หมู่ที่ ๖) ๙. วัดเพชรสมบูรณ์ (หมู่ที่ ๗) ๑๐. วัดเขาโสธาราม (หมู่ที่ ๙)

 ๑๑. วัดเขามุสิการาม (หมู่ที่ ๑๐) ๑๒. วัดหนองใหญ่เจริญพร (หมู่ที่ ๑๑) ๑๓. วัดหนองหูช้าง (หมู่ที่ ๑๒) ๑๔. วัดห้วยใหญ่ (หมู่ที่ ๑๓) ๑๕. วัดหนองตาเดช (หมู่ที่ ๑๔)  

๑๖. วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม (หมู่ที่ ๑๗) ๑๗. วัดห้วยโป่งช้างสามัคคีธรรม (หมู่ที่ ๑๙) ๑๘. วัดเขารังวนาราม (หมู่ที่ ๑๙) ๑๙. วัดน้ำทรัพย์สมบูรณ์ (หมู่ที่ ๒๐) ๒๐. วัดเขาน้อย (หมู่ที่ ๒๒) 

มีสำนักสงฆ์จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ 

๑. สำนักสงฆ์อรัญญวาสี หมู่ที่ ๕          ๒. สำนักสงฆ์โชติการาม หมู่ที่ ๑๑

๓. สำนักสงฆ์ถ้ำโบราณ หมู่ที่ ๑๓    ๔. สำนักสงฆ์แจงเตี้ย หมู่ที่ ๑๗ 

๕. สำนักสงฆ์เขาพุทธธรรมปัญญา หมู่ที่ ๑๗ ขนบธรรมเนียมประเพณี 

ประชาชนชาวหนองปรือ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี โดยนอกจากจะมีการปฏิบัติตนตามวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาต่างๆแล้ว ประเพณีที่สำคัญของอำเภอหนองปรือ  ประเพณีการแห่ปราสาทผึ้งของชาวหนองปรือเกิดขึ้นจากรากฐานความเชื่อของบรรพบุรุษของชาวหนองปรือที่มีเชื้อสายมาจากชาวเวียงจันทน์ซึ่งมีความเชื่อว่าการได้ถวายน้ำผึ้งเป็นพุทธบูชาจะได้อานิสงส์ยิ่ง ตามที่กล่าวไว้ในพุทธประวัติจึงทำให้เกิดประเพณีการตีผึ้งขึ้น ดังนั้นในเดือนเมษายน ชาวบ้านที่เป็นชายจะหยุดกิจการงานทั้งปวง เพื่อออกหาผึ้งและนำน้ำผึ้งมาถวายพระสงฆ์ ส่วนรังผึ้งชาวบ้านจะนำมารวมกันแล้วเคี่ยวทำเป็นเทียนจุดให้แสงสว่างแก่พระสงฆ์เพื่อพระสงฆ์จะได้ใช้จุดให้แสงสว่างเวลาศึกษาพระธรรมในตอนกลางคืนหรือจุดบูชาพระ อีกส่วนหนึ่งจะนำมาทำเป็นปราสาท แกะสลักตกแต่งอย่างสวยงาม และแห่ไปถวายพระสงฆ์ที่วัด ประเพณีการแห่ปราสาทผึ้งเป็นเทศกาลประจำปี  โดยถือเอาวันสงกรานต์คือวันที่ ๑๓ เมษายน  ของทุกปีเป็นวันพิธีแห่ปราสาทผึ้ง


ขอบคุณภาพประกอบจาก   : https://www.facebook.com/pages/category/Local-Business/งานแห่ปราสาทผึ้ง-อหนองปรือ-จกาญจนบุรี-417992121896864/