พิจารณาทบทวน ปรับปรุง แก้ไขและการตราข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่.pdf

ข้อบัญญัติท้องถิ่น

‌**********************
ข้อบัญญัติ เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559.pdf

ข้อบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ.2559.pdf

ข้อบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2559.pdf

ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2559.pdf