โครงการสอบชิงทุนการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และเด็กนักเรียนโรงเรียนต่างๆ ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบ จำนวน 7 โรงเรียน ดังนั้น จึงจัดให้มีการดำเนินโครงการสอบชิงทุนการศึกษาขึ้น เพื่อให้โรงเรียนต่างๆ ร่วมส่งเด็กนักเรียนเข้าสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา ซึ่งการดำเนินโครงการนี้ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2547  มาจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินโครงการติดต่อกันมาแล้วเป็นเวลา 17 ปี การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียนในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จัดให้มีทุนการศึกษามอบให้นักเรียนที่ชนะการสอบแข่งขันชิงทุนการศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เด็กนักเรียน และเป็นการส่งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เด็กนักเรียนและโรงเรียนมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการศึกษา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยิ่งยิ่งขึ้นไป