การจัดการขยะในครัวเรือน

 ขยะมูลฝอย  คือ  ของเหลือทิ้งจากการใช้สอยของมนุษย์ที่เกิดจากการอุปโภค บริโภค และกิจกรรมต่างๆ ๆของมนุษย์ในชีวิตประจำวัน แต่หากมีการคัดแยกขยะก่อนที่จะทิ้ง เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์สิ่งเหล่านี้จะมีคุณค่าหรือเพิ่มมูลค่าขึ้นความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment