พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

 

พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560  ฉบับเต็ม

ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งแนวทางปฏิบัติตามที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 มีมติเห็นชอบขอความร่วมมือให้กระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดดำเนินการบังคับใช้กฏหมายควบคุมยาสูบเชิงรุก เพื่อรองรับสถานการณ์ภายหลังการผ่อนปรนมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเฉพาะพื้นที่ตลาดและสถานีขนส่งผู้โดยสารของทุกจังหวัด สถานที่ละ 1 แห่ง โดยเน้นการดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืน 


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment