เจตจำนงสุจริต

เอกสารดาวน์โหลด.pdf           างสุภาวดี สงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน จึงมีประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  จึงกำหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือถือปฏิบัติและดำเนินการ 

Chef John Doe

Tasty and healthy

Products

We use only selected products to maintain the high level of our cuisine. The best and fresh spices contribute to the taste of the dishes we make and their right combination is a guarantee of excellent results.

Tasty and healthy

Our menu

Our menu is prepared by the special advice of Cheff Manchev. All the products we use to prepare the dishes are environmentally friendly, healthy and delicious.

Fresh ingredients

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Healthy Meals

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Mediteranean taste

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Eating Well

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Reservation online

Reservations

Our menu is prepared by the special advice of Cheff Manchev. All the products we use to prepare the dishes are environmentally friendly, healthy and delicious.Leave a Message

Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.

Your Email was sent successfully

Offer for desserts

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages.

Tasty and healthy

Products

We use only selected products to maintain the high level of our cuisine. The best and fresh spices contribute to the taste of the dishes we make and their right combination is a guarantee of excellent results.

Tasty and healthy

Our Story

Our reputable restaurant is ready to satisfy even your most sophisticated taste. Top cooks from all over the world visit and cook for you your best specialties for a week. Come and enjoy delicious delicacies.