ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือเรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


1. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (กองช่าง) จำนวน 1 อัตรา        

 อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน ไม่เกินคราวละตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2564 – 2566 (นับตั้งแต่ได้รับอนุมัติจาก ก.อบต.จังหวัดกาญจนบุรี)

2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

         2.1  คุณสมบัติทั่วไปของพนักงานจ้าง ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดกาญจนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547

(1) มีสัญชาติไทย

(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อายุไม่เกิน 70 ปี

(3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ

หรือมีจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม

เบื้องต้น สำหรับพนักงานส่วนตำบล

(5) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น

(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(9) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของ  

หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ         ผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานหรือลูกจ้างของพนักงานของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานจ้าง

                    ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง   ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่งแนบท้าย ประกาศนี้

3. การรับสมัครสอบและที่รับสมัครสอบ

 3.1) วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร   

ผู้สนใจติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ   เลขที่  99  หมู่ 4  ตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  ในวันและเวลาราชการ โทร 0-3491-9815                   

    3.2 เอกสารประกอบการรับสมัคร

                            เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครต้องกรอกข้อความใน ใบสมัครด้วยลายมือตนเองพร้อมทั้งนำเอกสารฉบับจริงและรับรองสำเนาความถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ มายื่นพร้อมใบสมัครในวันรับสมัคร ดังต่อไปนี้

          1) หลักฐานที่เป็นคุณสมบัติที่เฉพาะสำหรับตำแหน่ง พร้อมสำเนา 1 ฉบับ  (เป็นวุฒิการศึกษา หรือใบอนุญาตต่างๆ แล้วแต่กรณี)

           2) ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

           3) บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

           4) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครึ่งตัว   ถ่ายไม่เกิน 1 ปี จำนวน 3 รูป และให้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วย

           5) ใบรับรองแพทย์ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลกำหนด ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน นับตั้งแต่วันตรวจร่างกาย  จำนวน ๑ ฉบับ

              6) หลักฐานอื่น ๆ  เช่น ใบทหารกองเกิน (สด.๙) ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ทะเบียนสมรส  ทะเบียนหย่า พร้อมสำเนา 1 ฉบับ

            7) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ไม่รับสมัครพระภิกษุหรือสามเณรตามหนังสือที่ นว ๘๙/๒๕๐๑  ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ ออกตามความนัยข้อ  ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม   ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ หากรับสมัครแล้วบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณร ในภายหลังระหว่างดำเนินการสมัครคัดเลือกก็จะไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หากยังครองสมณเพศอยู่ในวันที่ดำเนินการสอบคัดเลือก

 

 


ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment