การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

 

ประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT 


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ขอประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT โดยสแกน คิวอาร์โค้ดด้านล่างความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment