การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร     

 

   

โครงการ/กิจกรรม  “สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต” 

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 


วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้จัด กิจกรรม “สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน     


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
‌ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ พ.ศ. 2561    
‌   _Download ประกาศ.pdf

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
_Download ประมวลจริยธรรม.pdf

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล  

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ประการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน
‌ _Download ประกาศ.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
_Download ประกาศ.pdf

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
_Download ประกาศ.pdf

แฟ้มภาพ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ