หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
‌     
‌      คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2562).PDF

 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

‌      คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562.pdf

 การพัฒนาบุคลากร

‌      คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและการปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น.PDF

 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

‌      คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563.PDF

 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

‌     คลิกเพื่อดาวน์โหลด ประกาศ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่3 พ.ศ.2562.PDF