รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต 


         รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  ประจำปี 2565


                                 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือน).pdf

  โปรดคลิกลิงค์ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็ม


                                 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน.pdf

   โปรดคลิกลิงค์ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็ม

                                                  รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564) ประจำปี 2564

                                                                               รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2564.pdf

                                                                                 รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ประจำปีพ.ศ. 2564.pdf

รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ รอบ 12 เดือน ประจำปีพ.ศ.2564.pdf


                                                                            รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) ประจำปี 2563

                                                   -_รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี 2563 .pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน.pdf

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2563 รอบ 12 เดือน.pdf

                                                                            รายงานติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ. 2562- 2564) ประจำปี 2562