1. นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล 

*****  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  *****3. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          *หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร*

         ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน                   การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562     

         - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกและสอบคัดเลือกสายบริหาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561    

         - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 

        - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

         **หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร**

       -ปะกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุแต่งตั้งผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 

         ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุ และตั้งตั้ง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2562 

      ***หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร***       

      ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

         ****หลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรผลการปฏิบัติงานบุคลากร****   

       - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2558 

        *****หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ***** 

           - ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 

          -ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

          ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ          พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561


4. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563