การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 


รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (รอบ 6 เดือนแรก).pdf

โปรดคลิกลิงค์ด้านบนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ฉบับเต็มแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 2566.pdf

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) 2565.pdf

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk  Managemet) 2564.pdfRISK MANAGEMENT


                 การบริหารความเสี่ยงมีความจำเป็นและสำคัญมากในปัจจุบัน เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการองค์กร และเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กร ควรได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการกำหนดนโยบายและแผนงาน แผนปฏิบัติการ กิจกรรมขององค์กร

                   องค์กรที่มีการบริหารจัดการที่ดี จะดำเนินงานบนพื้นฐานของ 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การควบคุมภายใน  (Internal Control) และการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ภายในองค์กรจึงได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ จะถือเป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้งาน/ภารกิจนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ในการปฏิบัติงานให้เกิดความสัมฤทธิ์ผลทั่วองค์กร ทั้งยังลดความเสี่ยงอันเกิดจากการทุจริต และเป็นการป้องกันการทุจริต ต่อไป  


  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563 .pdf


  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2564 .pdf

  คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2565.pdf รายงานสรุปผลการบริหารความเสี่ยง RISK MANAGEMENT REPORT
ปี 66