‌กฏหมายและระเบียบในการปฏิบัติงาน

‌ของ
‌องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

...กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ...
‌ประกาศ

...กฎหมายที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ...