กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
‌ตามนโยบายองค์กรปลอดทุจริต

              
 ‌              เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี นางสุภาวดี สงเจริญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้เป็นประธานในกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามนโยบายองค์กรปลอดทุจริต ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ยึดมั่นในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ทุกรายงดรับของขวัญจากประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานเพื่อตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี ตามนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์กรได้