กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรม/โครงการ


โครงการสอบชิงทุนการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ดำเนินโครงการสอบชิงทุนการศึกษา

ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ ที่ 23 ธันวาคม 2562


โครงการกีฬาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาปฐมวัยขึ้น ในวันที่ 18 กันยายน 2563

โครงการประชุมผู้ปกครอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563


โครงการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองในเรื่องโภชนาการเด็กก่อนวัยเรียน

นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมือเท้าปาก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับ รพ.สต.บ้านหนองขอน จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง

ในการดูแลบุตรหลาน การรักษาความสะอาดเพื่อปลอดจากโรค


โครงการส่งเสริมเด็กไทย อนาคตไทยในวันเด็กแห่งชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือจัดกิจกรรมวันเด็ก เพื่อให้เด็กให้กล้าแสดงออก

และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบชิงทุน

โครงการหนูน้อย ฟันสวยยิ้มใส แต่วัยเยาว์

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองปรือ ร่วมกับโรงพยาบาลพยาบาลสถานพระบารมี

อบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง และดูแลรักษาสุขภาพทางช่องปากให้กับนักเรียน

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัย เด็กไทยแข็งแรง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.หนองปรือ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง

และตรวจร่างกาย คัดกรองเด็กทุกวัน