เขตการปกครองและจำนวนประชากรตำบลหนองปรือ


‌‌‌องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ มีพื้นที่การปกครอง จำนวน ๒๒ หมู่บ้าน ได้แก่ 

‌หมู่ที่ ๑ บ้านหนองปรือ       ‌หมู่ที่ ๒ บ้านหนองไม้เอื้อย           หมู่ที่ ‌ ๓ บ้านหนองขอน     หมู่ที่ ‌๔ บ้านหนองสาหร่าย 
‌หมู่ที่ ๕ บ้านโป่งช้าง           ‌หมู่ที่ ๖ บ้านกระพร้อยสองข้าม   หมู่ที่  ๗ บ้านวังยาง            หมู่ที่ ๘ บ้านวังแย้ 
‌หมู่ที่ ๙ บ้านหนองมะค่า     หมู่ที่ ๑๐ บ้านเขามุสิ                    หมู่ที่ ‌๑๑ บ้านหนองใหญ่   หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหูช้าง
หมู่ที่‌ ๑๓ บ้านห้วยใหญ่      หมู่ที่ ‌๑๔ บ้านหนองตาเดช           หมู่ที่ ๑๕ บ้านเขาสน         หมู่ที่ ๑๖ บ้านหนองไม้แดง
‌หมู่ที่ ๑๗ บ้านทุ่งโป่ง          หมู่ที่ ‌๑๘ บ้านหนองไม้แก่น          หมู่ที่ ๑๙ บ้านห้วยผาก      หมู่ที่‌ ๒๐ บ้านเขาวงษ์ทรัพย์
หมู่ที่ ๒๑ บ้านหนองรัง        หมู่ที่ ‌๒๒ บ้านประชาสุข

จำนวนประชากร  จำนวน  ๑๓,๙๒๐  คน  ๔,๘๙๙  ครัวเรือน 

ประชากรตำบลหนองปรือ.jpgTasty and healthy

Products

We use only selected products to maintain the high level of our cuisine. The best and fresh spices contribute to the taste of the dishes we make and their right combination is a guarantee of excellent results.

Tasty and healthy

Our menu

Our menu is prepared by the special advice of Cheff Manchev. All the products we use to prepare the dishes are environmentally friendly, healthy and delicious.

Fresh ingredients

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Healthy Meals

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Mediteranean taste

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Eating Well

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

Reservation online

Reservations

Our menu is prepared by the special advice of Cheff Manchev. All the products we use to prepare the dishes are environmentally friendly, healthy and delicious.Leave a Message

Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.
Success! You've done it.
Error! The value is not valid.

Your Email was sent successfully

Tasty and healthy

Our Story

Our reputable restaurant is ready to satisfy even your most sophisticated taste. Top cooks from all over the world visit and cook for you your best specialties for a week. Come and enjoy delicious delicacies.