‌  ตราสัญลักษณ์ 
‌องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


‌ รูปปราสาทผึ้ง : สื่อถึงความเชื่อและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวหนองปรือ ‌ 


‌ ดงปรือ (ต้นปรือ หรือต้นธูปฤษี) : พืชที่เจริญเติบโตได้ดีในพื้นที่ชุ่มน้ำ หนองน้ำ ที่แหล่งน้ำขัง สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ ความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว เพราะต้นปรือมักไม่ยืนต้นโดดเดียว แต่มักพบเป็นกลุ่มเป็นกออยู่ในแหล่งน้ำ 

‌ รัศมีของพระอาทิตย์ : สื่อถึงความเจริญรุ่งเรือง ‌สรุปความได้ว่า ตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ สื่อถึงชาวหนองปรือมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมธรรม มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่น บนพื้นฐานของความสามัคคีร่วมใจ นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองในอนาคต ‌


อ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
‌ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 บ้านกระพร้อยสองข้าม 
‌ตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี 


โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีลักษณะเป็นเขื่อนดิน ความยาวสันเขื่อน ๗๙๕ เมตร ความสูง ๒๒.๕๐ เมตร ความจุ ๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ กรมชลประทานได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานและรอบพื้นที่โครงการ ฯ เพื่อให้เป็นแหล่งประมงน้ำจืด และยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอหนองปรือและพื้นที่ใกล้เคียง สามารถช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรที่ขาดแคลนน้ำให้มีน้ำทำการเพาะปลูก และอุปโภค–บริโภคตลอดทั้งปีและเพื่อช่วยบรรเทาอุทกภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูน้ำหลาก ซึ่งสามารถช่วยเหลือพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ 7,500 ไร่