ข้อมูลผู้บริหาร


‌องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ


 ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น‌างสุภาวดี สงเจริญ

‌ ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
‌ช่องทางการติดต่อ : 089-9155835

รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

น‌ายสมศักดิ์  ชุ่มบุญชู ‌ ‌ 

‌ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
‌คนที่ 1 

‌‌ช่องทางการติดต่อ : 087-9931866

รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ว่าง - 

‌ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
‌คนที่ 2 

‌‌ช่องทางการติดต่อ : -

------------------------

 ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ 

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายสุพจน์ บำรุงกลาง

‌ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ
‌ติดต่อสอบถาม : ‌โทร. 089-2038637

รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นายเจษฎา บุญประคอง ‌

‌ตำแหน่ง :  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ 
‌ติดต่อสอบถาม : ‌โทร. 089-8165866

สำนักปลัด

นายธีรวัฒน์ แตงพันธ์ ‌

‌ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัด
‌ติดต่อสอบถาม : -

กองคลัง

‌นางสาวศิริพรรณ บุญคล้าย
‌  ‌

‌ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองคลัง‌‌ 
‌ติดต่อสอบถาม : ‌โทร. 085-982-201-7

กองสวัสดิการสังคม

‌นายภิญโญ   ไข่แดง
‌  ‌

‌ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
‌ติดต่อสอบถาม : ‌โทร. 098-267-055-8

กองช่าง

‌-ว่าง-
‌  ‌

‌ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง 
‌ติดต่อสอบถาม : -

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรร

‌นางสาวนภาพร  ฟักเจริญ
‌  ‌

‌ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
‌ติดต่อสอบถาม : 086-573-450-8