รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ‌
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


‌รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ‌ ‌

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

                                    

‌