องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ ตั้งอยู่ที่ ๙๙ หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองปรือ อำเภอ หนองปรือ จังหวัด กาญจนบุรี มีพื้นที่ประมาณ ๔๑๔.๙๗๙๒ ตร.กม. หรือประมาณ ๒๕๙,๓๒๖ ไร่  มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้ 

ทิศเหนือ                ติดต่อกับ ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรีและอ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี  

ทิศใต้                    ติดต่อกับ ต.หนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับ ต.หนองปลาไหล อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี   

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี