มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  พบว่า  มีผลคะแนน  92.82 อยู่ในระดับ  A  ดังนี้          ita2564.pdf

  

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 


มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 

เอกสารแนบ  _Download File.pdf

การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 

เอกสารแนบ  Download File.pdf

มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ อบต.หนองปรือ 

เอกสารแนบ _Download File.pdf

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

เอกสารแนบ _Download File.pdf

นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

เอกสารแนบ_Download File.pdf