โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)

 

โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)

คณะกรรมการบริหารการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ได้มีมติที่ประชุมเป็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) พ.ศ. 2563 และอยู่ระหว่างรอประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick win) พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือกผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win) 13 มีนาคม 2563  ความคิดเห็น

ยังไม่มีความคิดเห็น

Leave a Comment